...قوانین آپارتمان نشینی و

قوانین آپارتمان نشینی -تملک - اجاره

فرهنگ آپارتمان نشيني و برخورد با همسايه

مقدمه   

 در اين پژوهش با توجه به اهميت روابط همسايگان با يكديگر ورعايت حقوق آنها از سوي يكديگر تلاش كرديم به پاره اي از حقوق همسايگان از لسان روايات اشاره كرده وبا بيان چگونگي روابط كنوني همسايگان در دنياي امروز به نقاط قوت و ضعف آن اشاره كنيم .و آنچه كه موجب قوت بيشتر نقاط مثبت ميشود بيان كرده و شيوه هاي از بين بردن نقاط منفي روابط همسايگان را به صورت كاربردي با استفاده از روايات و تجربيات شخصي بيان كنيم. در اين تحقيق از شيوه موردي و كتابخانه اي استفاده شده است و در روش كتابخانه اي از منابع معتبر روايي سود جسته ايم .

در برخي از موارد تجربيات شخصي و مشاهدات عيني در تحقيق  ذكر شده است .اميد است با مطالعه اين مجموعه كوچك انگيزه اي پيدا كنيم تا به صورت گسترده تر پيرامون مسأله مهم همسايه و حقوق آن به پژوهش پرداخته و عملا به رعايت حقوق يكديگر مبادرت كنيم .از آنجايي كه همسايگان حق بزرگي بر گردن ما دارند از خداوند مي خواهيم ما را در اداي اين حقوق ياري كند تا انشاءالله با اعمال نيكو در سراي باقي در كنار همسايگان خدا جايگاهي بيابيم چنانكه مولا علي عليه السلام ميفرمايد :

 «فبادروا باعمالكم تكونوا مع جيران الله في داره رافق راسله و ازارهم ملائكته و اكرم اسماعهم ان تسمع حسيس نار ابداو صان اجسادهم ان تلقي لغوبا ونصبا و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم»(1)

 پس با اعمالتان بشتابيد كه در كنار همسايگان خداي ودر سراي خاص او جايگاهي بيابيد سرايي كه ديدار كنندگان ساكنانش پيامبران دوستان و فرشتگان خدايند و خداوند گوشهايشان را ارجي فراتر از آن داده است كه با زوزه آتش آزرده شوند وبدنهاشان را نيز از هر سختي و رنجي مصون داشته است و...اين امتياز خدايي است كه به هر كه خواهد ارزاني دارد و خداي را برترين عظمت باشد

       فرهنگ برخورد با همسايه در اسلام 

   فرهنگ     

  واژه فرهنگ در فارسي معادل كلمه "ثقاخه "در عربي و   cultureدر انگليسي است. در علوم انساني كمتر واژه اي را ميتوان يافت كه در معناي آن وفاقي وجود داشته باشد واژه فرهنگ نيز چنين است .

 معناي لغوي :

 اين كلمه در اصل به معناي كشت وكار و پرورش جسمي بوده است كه در برخي اصطلاحات و تركيبات نيز هنوز در همين معنا به كار ميرود . در زبان فارسي فرهنگ گر چه كلمه اي مركب از فر به معناي (لوز بزرگي و شركت )و هنگ به معناي (سنگيني و وقار قصد واراده آهنگ كاري و چيزي را كردن قوم وقبيله فوج سياه )ميباشد .اما به شكل مركب آن در معناي ديگري همچون دانش و فرزانگي خرد و عقل سليم تدبير و سنجيدگي كتاب لغت ادب و اخلاق و آموزش و پرورش آمده است .شايد آنچه در معناي فارسي بيشتر از اين واژه مراد ميشود همين دو معناي اخير است .با فرهنگ درزبان رايج مردم ما بيانگر كسي است كه آشنا به مبادي اخلاق و آداب و رسوم اجتماعي و خوش مشرب است اهل ارتباطات اجتماعي مناسب است و كسي كه چنين ويژگي اي ندارد بي فرهنگ خوانده ميشود .

معناي اصطلاحي :

فرهنگ مجموعه اي از هنجارها، قوانين و عادات، آداب و رسوم، عقايد و باورها و ارزشها و الگوهاي ارتباطي و نيز امور مادي ارزشمند و معقول يك جامعه است كه افكار احساسات و رفتاراعضاي آن اجتماع را شكل ميدهد ويا به نوعي تحت تأثير قرار ميدهد .

 عناصر فرهنگ

 استخراج عناصر فرهنگ و تبيين آنها گذشته از آنكه ما را بيش ازپيش با مفهوم فرهنگ آشنا مي سازد و در تبيين كاركردهاي آن نيز مؤثر است .علاوه بر اين داراي كاربرد علمي نيز ميباشد و در برنامه ريزي براي حفظ تثبيت و ترويج فرهنگ نيز مديران فرهنگي را مدد ميرساند مهمترين عناصر فرهنگ عبارتند از:

 الف )هنجارها  : 

      هنجار به معناي معيار  و الگو ميباشد .هنجارها نه تنها تعيين كنند ه نوع رفتارهايي هستند كه در شرايط خاصي بايد انجام شود يا نبايد انجام شود بلكه بر اساس هنجارها ميتوان رفتارها ي افراد را در موقعيتهاي زماني و مكاني مختلف پيش بيني كرد .هنجارها گاهي الزامي است مانند رعايت جان ومال ديگران .گاهي مرجح است مانند پرهيز از خلف وعده و گاهي مجاز است مانند نحوه معاشرت با اعضاي خانواده .هنجارها شامل شيوه هاي قومي يا عادات روزانه و آداب و رسوم اخلاقي ميباشد .

ب )ارزشها:

   ارزش عبارت است از بار معنايي خاصي كه انسان به برخي اعمال پاره اي حالتها و بعضي پديده ها نسبت ميدهد و براي آن در زندگي خود جايگاه و اهميت ويژه اي قائل است .

ج )عقايد و باورها

      ويژگي هاي فرهنگ:

   يكي از فوايد شناخت اين ويژگيها اين است كه ميتوان بواسطه آن امور فرهنگي رااز امور غير فرهنگي تميز داد .از سوي ديگر با شناخت اين ويژگيها با راههاي ترويج و تثبيت و انتقال فرهنگ آشناتر خواهيم شد .

 الف)پذيرش اجتماعي        

  زماني يك فرهنگ تحقق پيدا ميكند كه راجع به همان موضوع خاص مورد پذيرش و مقبوليت اجتماعي قرار گرفته باشد در واقع از سد مقبوليت فردي گذشته باشد . بسيار امور مقدسي هستند كه نزديك فرد مقبوليت دارند اما زماني اين امور به شكل فرهنگ در مي آيد كه به مقبوليت اجتماعي نيز برسد .

 ب)اكتسابي بودن

    فرهنگ چيزي نيست كه از طريق وراثت وژن به افراد منتقل شود بلكه فرهنگ يك امر اكتسابي است و درقالب تعليم و تربيت فراگرفته ميشود .

  ج)تحول پذيري

      عوامل مؤثر در فرهنگ   

     مقصود از عوامل مؤثر در فرهنگ عواملي است كه از يك سو ممكن است باعث پويايي و باروري وتثبيت يك فرهنگ گردد و از سوي ديگر ممكن است تضعيف و انحطاط يك فرهنگ را به دنبال داشته باشد كه اين عوامل را به سه دسته تقسيم ميكنيم  .

   الف.عوامل ذاتي

     قبلا گفتيم كه فرهنگ از عناصري تشكيل شده است. در واقع يك فرهنگ براي اينكه از لحاظ مقبوليت افزايش يا كاهش داشته باشد و همچنين شدت و ضعف مربوط به عناصر  آن و نحوه ارتباط و انسجام آنها با يكديگر ميباشد .

 هماهنگي عناصر تشكيل دهنده         

       اگر عناصر فرهنگ از جمله هنجارها ارزشها و عقايد و باورها با يكديگر هماهنگي بيشتري داشته باشند درجه قوت و كارآمدي آنها نيز بيشتر خواهد شد .ولي اگر به عنوان مثال هنجارها در جامعه به صورت الزامي يا توصيه اي مطرح باشند اما عقايد وارزشها باآن هماهنگ نباشد رعايت آزادانه هنجارها نيز تضمين نميشود .

درجه قوت عناصر فرهنگ           

هر ميزان كه عناصر فرهنگ از قوت بيشتري برخوردار باشند تأثير پذيري آنها از عوامل مخرب كاهش پيدا ميكند .

 انعطاف پذيري و پاسخگويي به نيازهاي بشري

از آنجايي كه انسان موجودي متغير است و نيازهاي او نيز ثابت نميباشد لذا فرهنگ بايد در مقاطع مختلف پاسخگوي نيازهاي متغير آدمي باشد در غير اين صورت تلاش براي تثبيت و يا ترويج آن راه به جايي نبرده و زمينه تحقير فرهنگ و هضم شده آن در فرهنگهاي بيگانه فراهم خواهد شد .

   جذابيت و دلنشيني     

 عناصر فرهنگ از جمله عقايد و باورها و...بايد جذاب و دلنشين باشند چرا كه اين عامل در تثبيت اين عناصر و عمل به آنها تأثير بسزايي دارد .

 ب.عوامل دروني

  فرايند جامعه پذيري  

 فرايند جامعه پذيري يا اجتماعي شدن عبارتست از جرياني كه به بركت آن انساني در طول دوران حيات خويش تمامي عناصر اجتماعي –فرهنگي محيط خود را فراميگيرد و دروني ميسازد و با ساخت شخصيت خود تحت تأثير تجارب و عوامل اجتماعي معنا دار يگانه ميسازد تا خود را با محيط اجتماعي كه بايد در آن زيست نمايد تطبيق دهد .عوامل مؤثر در جامعه پذيري عبارتند از آموزش وپرورش ،  تبليغات ، نهادهاي گوناگون از جمله خانواده  مربيان و روحانيون صدا وسيما و...

 نظارت وكنترل اجتماعي

  با وجود فرايند جامعه پذيري امكان اينكه افراد برخي از عناصر فرهنگي را محترم شمارند و جود دارد لذا براي حل اين مشكل بايد از فرايند نظارت و كنترل اجتماعي مدد بگيريم .بخشي از اين واكنشها همان مجازاتها ي دولتي است كه به شكل قضايي ويا اداري بسته به نوع رفتار افراد اعمال ميشود .بخش ديگر اين فرايند توسط آحاد و گروههاي اجتماعي به اجرادر ميآيد كه در لسان روايات از آن  تحت عنوان امر به معروف ونهي از منكر ياد ميشود .

     فرهنگ همسايه داري در اسلام      

 خطوط كلي آداب معاشرت در اسلام

  در ديدگاه اسلامي جامعه وروابط انساني آن رنگ الهي به خود ميگيرد و همه چيز در جهت نيل به هدف غايي آفرينش ميباشد همان هدفي كه كمال مطلوب اوست لذا جامعه براي انسان همانند صحنه آزمايشي ميباشد كه او ميتواند در اين صحنه با ايجاد روابط صحيح و انساني به همنوعان خود صفات نيكويي را كه مورد توجه و رضايت حق تعالي است در خود پرورش دهد و از سوي ديگر صفات ناپسند و رذا يل اخلاقي را كه موجب سقوط و انحطاط وجود ارزشمند اوست از وجود خويش پاك كنند .آداب همنشني با ديگران را ميتوان در دو مرحله انديشه و عمل خلاصه كرد:

 الف .مرحله انديشه               

  از ديدگاه اسلام روابط اجتماعي انسانها در مرحله انديشه بر اصول خير خواهي   محبت و مودت  ،   حسن ظن  ومانند آن مبتني است يعني مسلمانان بايد صفحه انديشه خود را نسبت به سايرين نيكو سازد .انديشه خير خواهي نصيحت  دوستي و سعادت آنها را در سر داشته و از نقشه كشي و توطئه چيني بر ضرر آنان بپرهيزد .

امير مؤمنان عليه السلام ميفرمايند: 

 "ان الله سبحانه يحب ان تكون نيت الانسان للناس جميله "

خداي سبحان دوست داردكه نيت انسان درباره همنوعانش نيكو باشد.

  ب . مرحله عمل

 اسلام در مرحله عمل براي تنظيم روابط اجتماعي انسانها آداب و وظايفي قرار داده و پايه آن را بر ايمان به خدا و تقويت روح فضيلت و انسانيت بنا نهاده است .تعاليم اسلام در اين زمينه بقدري دقيق و هماهنگ با فطرت انسان است كه اگر به آن عمل شود و معاشرتها رنگ انساني الهي به خود گيرد سيماي زندگي عوض ميشود بسياري مايلند در ارتباط با همنوعان خويش زندگي موفقي داشته باشند ولي به جهت نا آگاهي از چگونگي آداب معاشرت ونيز عدم رعايت اين آداب توانايي برقراري روابط مناسب و اسلامي را از دست ميدهند و به ناچار منزوي ميشوند .بنابراين شناخت اين آداب در مرحله عمل و توانايي ايجاد ارتباط مناسب با قشرهاي مختلف جامعه براساس بينش مكتبي از اهميت بسياري برخوردار است خطوط كلي آداب معاشرت در مرحله عمل اين است كه انسان رفتار خود را با ديگران نيكو سازد انصاف را رعايت كرده آنچه براي خود مي پسندد براي ديگران نيز بپسندد و آنچه براي خود دوست نميدارد براي ديگران نيز نپسندد با آنان مدارا كند به امور آنان اهتمام ورزد به نفع آنها حركت از تك روي بپرهيزد با آنها همكاري داشته باشد و...

اميرمؤمنان علي عليه السلام در وصيت خود به امام حسن عليه السلام به بخشي از اين خطوط كلي اشاره كرده ميفرمايد :

 اجعل نفسك فيما بينك و بين غيرك فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك و اكره له ما تكره لها و لا تظلم كما لا تحب ان تظلم و احسن كما تحب ان يحسن اليك               

   خويشتن را ميان خود و ديگران ميزان قرار ده آنچه را براي خود ميخواهي براي ديگران بخواه وآنچه را براي خود خوش نميداري براي ديگران نيز خوش ندار .به كسي ستم نكن چنانكه دوست نداري به تو ستم شود و نيكي كن همانگونه كه دوست داري به تو نيكن شود .

امام صادق عليه السلام در ترسيم آن خطوط كلي ميفرمايد :

خالطواالناس و اتوهم و اعينوهم ولا تجانبوهم و قولو ا لهم كما قال الله تعالي "وقولو اللناس حسنا "    

با مردم بياميزيد و در اجتماعشان شركت كنيد و آنها را در كارها ياري نماييد منزوي نشويد و از جامعه كناره نگيريد و با آنان چنان سخن بگوييد كه خدا فرموده است   با مردم به خوبي سخن بگوييد . 

انتخاب خانه و اهميت همسايگي      

   پيامبربزرگوار اسلام صلي الله عليه واله كيفيت رفتار همسايه ها را با يكديگر تأمين سعادت و آسايش انسانها مؤثر ميدانست وبه يارانش توصيه ميكرد تا در جايي مسكن گزينند كه بتوانند از نعمت وجود همسايگان شايسته تري برخوردار شوند در حالي كه امروزه شاهد هستيم كه تنها چيزي كه در انتخاب خانه به آن كم توجهي ميشود مسأله همسايگان است .امروزه بيش از هر چيز ظاهر زيباي مناظر مسافت آنها و مسائل كم اهميت ديگر مد نظر افراد در انتخاب خانه ميباشد كه نتيجه آن نيز جز نا رضايتي و عدم آسايش چيز ديگري نخواهد بود . يكي از اصحاب پيامبر صلي الله عليه واله از ايشان پرسيد اي رسول خدا تصميم دارم خانه اي بخرم به نظر شما كدام محله را انتخاب كنم حضرت بدون آنكه محله خاصي را به او پيشنهاد كنند فرمودند "الجوار ثم الدار  الرفيق ثم السفر "نخست همسايه سپس خانه  نخست رفيق آنگاه سفر

     همسايه بد                            

از آنجايي كه انسان با همسايه خود سالها در يك محل زندگي ميكند لذا ارتباط و بر خورد زيادي با او پيدا خواهد كرد كه هر چقدر اين برخوردها جنبه نيكوتري به خود بگيرد انسان آرامش و سكونت بيشتري خواهد داشت و بالعكس اگر همسايه او حقوق ديگران را رعايت نكند زندگي برا ي او سخت و آزار دهنده خواهد شد .

امام باقر عليه السلام ميفرمايند " من القواصم الفواقر التي تقصم الظهر جار السوء ان رأي حسنه اخفاها و ان رأي سيئه افشاها"

يكي از چيزهايي كه كمر انسان را خرد ميكند همسايه بد است كه اگر خوبي ببيند پنهان ميكند و اگر بدي ببيند افشاءميكند .

همانطو كه دراين حديث ملاحظه شد يكي از امور مهم همسايه داري پنهان كردن سر و افشاء نيكيهاست كه اگر مورد غفلت واقع شود بسيار آزار دهنده خواهد بود.

  حرمت همسايه

 اسلام براي همسايه حرمت زيادي قائل است تا جايي كه پيامبر اسلام صلي الله عليه واله در جايي ميفرمايند :حرمت همسايه آدمي مثل نفس اوست كه بايد به اوضرر نرساند و در جايي ديگر ميفرمايند  "حرمت الجار علي الانسان كحرمت امه "احترام همسايه مانند احترام مادر برانسان لازم است. لذا بايد توجه داشته باشيم كه با حفظ حقوق همسايه حرمت اورا پاس بداريم .

   تقسيم همسايه از لحاظ حقوق

  همسايگي مقتضي حقوقي است. بالاتر از حقوق برادري. در اسلام همسايه تمام حقوقي را كه يك مسلمان دارد با اضافاتي دارا ميباشد .از پيامبر صلي الله عليه واله روايت شده كه همسايگان بر سه دسته اند :

   ا.همسايه اي كه يك حق دارد 2.همسايه اي كه دو حق دارد     3.همسايه اي كه سه حق دارد .همسايه اي كه سه حق دارد همسايه مسلماني است كه فاميل هم باشد او يك حق  همسايگي دارد يك حق مسلماني و يك حق خويشاوندي .همسايه اي كه دو حق دارد همسايه اي است كه فقط مسلمان باشد او يك حق همسايگي دارد ويك حق  مسلماني همسايه اي كه يك حق دارد همسايه مشرك است .

 حقوق همسايه           

  حقوق همسايگان در اسلام از دقت و تعداد زيادي برخوردار است در اينجا بابيان چند حديث برخي از اين حقوق را متذكر ميشويم .در حديثي از پيامبر صلي الله عليه واله آمده است كه :آيا ميدانيد حق همسايه چيست ؟اينكه اگر ياري خواست ياري اش كني و اگر طلب قرض كرد قرضش دهي و اگر تو را طلبيد در پيش او حاضر باشي و اگر مريض شد عيادتش كني و اگر مرد جنازه اش را تشييع كني و اگر چيزي به او رسيد تبريكش گويي و اگر مصيبتي به او رسيد تسليتش دهي و بدون اجازه او ساختمان خانه ات را از او بلندتر نكني كه راه باد را براو ببندي و هنگامي كه ميوه اي خريدي آن را به او هديه كن و اگر هديه نكردي در پنهان برايش ببر و آن را بوسيله فرزندت نفرست كه فرزند اورا ناراحت كند و بوسيله بوي غذايت اورا اذيت نكن مگر اينكه از آن غذا برايش مقداري ببري .

امام صادق عليه السلام ميفرمايد :

ليس منا من لم يحسن مجاوره من جاوره

      از ما نيست كسي كه با همسايگانش خوش رفتار نباشد .

امام باقر عليه السلام ميفرمايد :

ما من اهل قريه يبيت و فيهم جائع ينظر الله اليهم يوم القيامه 

 در هر شهري كه در آن كسي گرسنه بخوابد اهل آن شهر در قيامت مورد توجه خدا نخواهد بود .

امام سجاد عليه السلام در رساله حقوق حق همسايه را بر ده قسم ميشمارند :

اما حق جارك فحفظه غائبا و اكرامه شاهدا و نصرته اذا كان مظلوما و لا تتبع له عوره فان علمت عليه سوءسترته عليه و ان علمت انه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك و بينه و لا تسلمه عند شدائده و تقبل عثراته وتغفر ذنبه و تعاشره معاشره كريمه

  اما همسايه را بر تو ده حق است:

1.در غيابش حقش را مراعات كني

2.در حضورش اكرامش نمايي

3.اگر مورد ظلم قرار گرفت ياريش دهي

 4.در اسرار او تجسس نكني

 5.زشتيهايش را پرده پوشي

 6.اگر مطمئن شدي پذيرش نصيحت دارد او را در پنهان نصيحت كني در اموري كه به تو مربوط ميشود

 7.در گرفتاريها اورا به حال خود رها نكني

 8.لغزشهايش را نديده بگيري

 9. گناهانش را ببخشي

 10.با او محترمانه معاشرت كني.

خلاصه حق همسايه اين است كه به او سلام كني با او صحبت طولاني نكني زياد از حالش سؤال نكني در مرض عيادتش كني در مصيبت تسليتش دهي در عزا با او شريك باشي در شادي تبريكش گويي و شركتت رادر شادي او اظهار كني از لغزشهايش چشم بپوشي از بام به امور پنهانش نگاه نكني اگر خواست شاخه اي بر ديوار بگذارد براو سخت نگيري در مسأله آب ناودان و خاكروبه ريختن در پشت ديوارش براو سخت نگيري راهش را تنگ نكني دقت نكني كه چه چيز به خانه ميبرد آنچه از عوراتش منكشف ميشود بر او بپوشاني و هنگامي كه مصيبتي به او ميرسد و زمين ميخورد زير بغلش را بگيري و اورا بلند كني و در غيبتش از مواظبت خانه اش غافل نشوي پنهاني به سخنانش گوش ندهي و از حرمتش چشم بپوشي و به خادمه او نظر نكني و به فرزندش مهرباني كني و اورا در امر دين و دنيايش ارشادكني .

امام سجاد عليه السلام در دعايي  براي دوستان و همسايگانشان به تعدادي از حقوق همسايگان نسبت به يكديگر اشاره ميكنند :

اللهم صل علي محمد و اله و تولني في جيراني و موالي العارفين بحقنا و المنابذين لاعدائنا بافضل ولايتك و وفقهم لاقامه سنتك و الاخذ بمحاسن ادبك في ارفاق ضعيفهم و سد خلتهم و عياده مريضهم و هدايه مسترشدهم و مناصحه مستشيرهم و تعهد قادمهم و كتمان اسرارهم و ستر عوراتهم و نصرت مظلومهم و حسن مواساتهم بالماعون و العود عليهم بالجده و الافضال و اعطاءمايجب لهم قبل السؤال و اجعلني اللهم اجزي بالاحسان مسيئهم و اعرض بالتجاوز عن ظالمهم و استعمل حسن الظن في كافتهم و اتولي بالبر عامتهم و اغض بصري عنهم عفه و الين جانبي لهم تواضعا و ارق علي اهل البلاءمنهم رحمه و اسرلهم بالغيب موده و احب بقاء النعمه عندهم نصحا و اوجب لهم ما اوجب لحامتي و ارعي لهم ماارعي لخاصتي اللهم صل علي محمد واله وارزقني مثل ذلك منهم و اجعل لي اوفي الحظوظ فيما عندهم و زدهم بصيره في حقي و معرفه بفضلي حتي يسعدوا بي و اسعد بهم امين رب العالمين 

بار خدايا برمحمد و آلش درود فرست و مرا در رابطه با رعايت حق همسايگان و دوستانم كه به حق ما معرفت دارند و با دشمنان ما در ستيزند به بهترين صورت ياري فرما وايشان را براي بپاداشتن سنت خود وبه كار گرفتن آداب نيكويت در ارفاق به ضعيفان و بر آوردن حاجت آنان و عيادت بيماران وهدايت راهجويان و خير خواهي نسبت به مشورت كنندگان و ديدار نمودن از مسافران برگشته به وطن و پنهان داشتن راز مردم وپوشاندن عيوب خلق خدا وياري دادن به ستمديدگان و حين مواسات در مايحتاج زندگي با آنان و دريغ نورزيدن از پيشكش و بخشش فراوان و عطاكردن پيش از در خواست موفق فرما .با رخدايا مرا توفيق ده كه بد كاران را به احسان پاداش دهم و از ستمكارشان با گذشت و بخشش صرف نظر كنم و نسبت به همه آنها نيك گمان باشم و با همه آنان به نيكي رفتار كنم .و چشم از خطاي آنان عفيفانه بپوشم و از باب فروتني با ايشان نرم باشم و بر بلا ديدگان آنا ن به آئين رحمت رقت آورم و در نبودشان دوستي و محبت خود را بر آنان ظاهر سازم و از سر اخلاص دلبسته دوام نعمت آنان باشم وهر چه را براي خويشان خود لازم ميدانم در حق آنان لازم بدانم و آنچه را براي مخصوصان خود رعايت ميكنم براي آنان نيز رعايت نمايم .خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و مرا نيز از طرف آنان رفتاري بدين صورت نصيب فرما و سهمي كاملتر از آنچه از خوبيها نزد آنان است براي من قرار ده و بصيرت آنان را در حق من و معرفتشان را به فضل من زياد كن تا به وسيله من اهل سعادت شوند و من نيز به سبب آنان نيكبخت گردم خداوندا دعايم را مستجاب گردان .

 حقوق مالي همسايه

   روايت است كه در روز قيامت همسايه فقير چنگ زند بردامن همسايه غني و گويد پروردگارا از او بپرس كه چرا در بروي من بست و احسان خود را ازمن منع نمود چنين نيست كه حق همسايه همين است كه اورا اذيت نرساني زيرا اين مطلب اختصاص به همسايه ندارد بلكه حقي است كه از براي همه ثابت است بلكه بايد علاوه براين با او به مهرباني و ملاطفت سلوك كرد و احسان خود را از ا و دريغ نداشت و آنچه به ان محتاج باشد و ما مالك آن باشيم از اومضايقه نكرده و اورا مانند شريك در مال خود بدانيم .

  ماعون چيست ؟

    ماعون از ماده معن به معني چيز كم است و بسياري از مفسران معتقدند كه منظور از آن در آنجا اشياء جزئي است كه مردم مخصوصا همسايه ها از يكديگر به عنوان عاريه يا تملك ميگيرند مانند مقداري نمك، آب ،آتش (كبريت) ظروف و مانند اينها راوي عرض كرد كه ما همسايگاني داريم كه اگر چيزي به ايشان عاريه بدهيم ميشكنند و ضايع ميكنند در اين صورت بر ما گناهي هست كه به ايشان ندهيم فرمود هرگاه چنين باشد گناهي برشما نيست اگر به ايشان ندهيد . ودر حديث ديگر فرمود حلال نيست منع كردن نمك و آتش از همسايگان .

 من يمنع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامه و وكله الي نفسه و من وكله الي نفسه فما اسوءحاله   كسي كه وسايل ضروري و كوچك را از همسايه اش دريغ دارد خداونداورا از خير خود در قيامت منع ميكند و اورا به حال خود واميگذارد و هركس خدا او را به خود واگذارد چه بد حالي دارد .

از حضرت صادق عليه السلام منقولست كه منع نكنيد قرض دادن خمير و نان را وطلبيدن آتش را كه اين امور باعث زيادتي روزي ميشود بر اهل خانه با آنكه از جمله مكارم اخلاق است و از حضرت امام باقر عليه السلام منقولست كه زينهار كه متعرض حقوق مشويد كه بر خود لازم كنيد و آنچه از خرجها كه بر قبيله واقع ميشود بدهيد و مضايقه نكنيد و اگر از قبيله شما كسي شما را تكليفي كند كه ضررش برشما زياده از نفعي باشد كه به او ميرسد قبول نكنيد .

  لزوم رازداري 

 زيستن طولاني افراد در يك محل به تدريج موجب ميشود كه همسايگان از اسرار يكديگر مطلع شوند .از طرفي آشكار ساختن اسرار مردم و فاش كردن عيوب آنان در نزد اين و آن كار ناپسندي ميباشد و مؤمن نبايد در كار ديگرا ن تجسس كند و دنبال يافتن عيب آنان باشد و اگر برحسب اتفاق بررازي آگاه شد بايد آن را مخفي كند ومصداق اين مثل كه خدا ميبيند و ميپوشد همسايه نديده ميخروشد  نباشد .

امام سجاد عليه السلام يكي از حقوق همسايه هارا بريكديگر رازداري دانسته و ميفرمايد  فان علمت عليه سوءسترته عليه چنانچه برعيب همسايه ات آگاه شدي بايد آن رامخفي داري .

  اجازه به هنگام ورود        

 از جمله حقوقي كه همسايگان بر عهده يكديگر دارند اجازه گرفتن به هنگام ورود به منزل يكديگر و استيناس است  .

يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتي تستأنسواو  تسلمو اعلي  اهلها        

اي آن كسانيكه كه ايمان آورديد داخل مشويد در خانه هايي كه غير خانه خودتان است تا آنكه دستوري طلبيد و سلام كنيد بر اهلش .

كلمه انس به هر چيز و بسوي هر چيز به معناي الفت گرفتن به آن و آرامش يافتن قلب به آن است و كلمه استيناس عملي است كه به اين منظور انجام شود مانند استيناس براي داخل شدن به خانه بوسيله نام خدا بردن و يا   ياالله گفتن و امثال آن ... تا صاحبخانه بفهمد كه شخصي ميخواهد وارد شود و خود را براي ورود او آماده كند .چه بسا ميشود كه صاحبخانه در حالي قرار دارد كه نميخواهد كسي او را به آن حال ببيند ويا از وضعي كه دارد با خبر شود از اينجا معلوم ميشود كه مصلحت اين حكم پوشاندن عورات مردم وحفظ احترام ايمان است .پس و قتي شخص داخل شونده هنگام دخولش به خانه غير استيناس كند و صاحبخانه را از استيناس خود آگاه سازد و بعد داخل شده وسلام كند در حقيقت اورا در پوشاندن آنچه كه بايد بپوشاند كمك كرده و نسبت به خود ايمنش داده و معلوم است كه اين شيوه پسنديده مايه استحكام اخوت و الفت و تعاون عمومي بر اظهار جميل و ستر قبيح است . جمله   ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون    هم اشاره به همين فوايد است .يعني شايد با استمرار بر اين سيره متذكر وظيفه خود بشويد كه اموري را بايد رعايت كنيد و چگونه سنت اخوت را ميان خود احياء سازيد و در سايه آن قلوب را مألوف با هم نموده به تمامي سعادتها ي اجتماعي برسيد .

 عواقب آزار همسايه      

   ضرورت رعايت حقوق همسايه را ميتوان از سفارش ائمه به حقوق ايشان در روايات متعددي به دست آوردعلي عليه السلام در آخرين و صاياي خود چنين ميفرمايد:

الله الله في جيرانكم فانهم وصيه نبيكم مازال يوصي بهم حتي ظننا انه سيورثهم .

   از خدا بترسيد از خدا بترسيد درباره همسايگان كه همواره مورد سفارش پيامبرتان بوده اند آن حضرت بقدري در باره آنان سفارش ميكرد كه گمان ميبرديم براي ايشان ميراثي قرار خواهد داد يعني دستور خواهد داد كه همسايه از همسايه ارث ببرد .آزار رساندن به ديگران اعم از همسايه ها و غير آنها از اموري است كه قبل از هر چيز با فطرت آدمي ناسازگار است و هيچ عقل سليمي آن را نمي پسندد .به رسول خدا صلي الله عليه واله عرض شد   فلان زن روزها روزه ميگيرد وشبها به نماز مي ايستد و صدقه ميدهد ولي همسايه خود را نيز با زبانش مي آزارد. حضرت فرمود:

 لا خير فيها هي من اهل النار.

  خيري در او نيست او اهل آتش ا ست .

امام صادق عليه السلام نيز آزار دهنده به همسايه را از رحمت خدا دور ميداند: 

  ملعون ملعون من اذي جاره .

    از رحمت خداي دور است از رحمت خداي دور است آنكه همسايه اش را بيازارد .

اسلام نه تنها پيروان خود را از همسايه آزاري باز داشته بلكه براي همسايه آزار ارج و حرمتي قائل نشده و دستور داده با وي برخورد كنيد و اورا بيدار كنيد .

امام باقر عليه السلام فرمود :شخصي از آزار همسايه اش نزد رسول خدا صلي الله عليه واله شكايت كرد حضرت اورا امر به صبر نمود بار ديگر نيز به شكايت آمد حضرت باز هم اورا به خويشتن داري دعوت كرد بارسوم آمد و شكايت خود را تكرار نمود پيامبر فرمود :چون روز جمعه شود زماني كه مردم براي نماز جمعه ميروند اثاثيه ات را از منزل خارج كن وبرسر راه مردم بياور چون از تو علت اينكار را جويا شدند ماجراي خود را براي آنان بازگو كن آن شخص به دستور پيامبر صلي الله عليه واله عمل كرد چون ساعتي گذشت همسايه اي كه آزارش ميداد سراسيمه نزد او آمد ه از او خواست اثاثيه اش را به منزل باز گرداند و گفت با خداوند عهد ميكنم كه ديگر تورا نيازارم.

 درحديث ديگري از پيامبر صلي الله عليه واله نقل شده كه در يكي از روزها سه بار فرمود :والله لا يومن به خدا سوگند كسي ايمان ندارد ...

يكي پرسيد: چه كسي؟  پيامبر صلي اله عليه واله فرمود :الذي لا يأمن جاره بوائقه كسي كه همسايه او از مزاحمت او در امان نيست .

غفلت از حال همسايگان و بي توجهي به حقوق آنان از اموري است كه در اسلام مورد نكوهش قرار گرفته و از آن به زشتي ياد شده است .پيامبر بزرگوار اسلام كسي راكه خود سير بخوابد و همسايه اش گرسنه باشد مؤمن نميداند :

ما امن بي من باب شعبان و جاره جائع .

    به من ايمان نياورده كسي كه با شكم سير بخوابد در حالي كه همسايه اش گرسنه باشد .

از امام صادق عليه السلام نقل شده كه پس از جدايي حضرت يعقوب و فرزندش يوسف فرزند ديگرش بنيامين نيز از او جدا شد اين پيامبر بزرگ روزي در حال مناجات به درگاه خداوند عرض كرد بار الها دوري از يوسف و نابينايي مرا كم بود كه بنيامين را نيز از من گرفتي ؟به او وحي شد اي يعقوب من اگر فرزندانت را ميرانده باشم برايت زنده ميكنم و به تو برميگردانم ولي آيا به ياد داري كه در فلان روز گوسفندي كشتي و آن را كباب نموده با اهلت خوردي و به فلاني و فلاني كه همسايه تو و روزه دار بودند چيزي ندادي ؟كنايه از اين كه اين بلا بسبب بي توجهي تو به آن همسايه است .

اي كه بر مركب رهوار سواري هشدار   

   خر هيزم كش همسايه تپيده به گل است      

آتش از خانه همسايه درويش مخواه   

كانچه برروزن او ميگذرد دود دل است

رسول اكرم صلي الله عليه واله فرمودند: هر كه همسايه خود را آزار كند حق تعالي بوي بهشت را براو حرام گرداند و مأواي او جهنم باشد .

رسول اكرم صلي الله عليه واله فرمودند هر كه از همسايه اش بقدر يك وجب از زمين خيانت كند خداي تعالي آن زمين را تا طبقه هفتم طوقي گرداند و در گردن او اندازد تا چون اورا به مقام حساب آورند طوق در گردن او باشد مگر آنكه توبه كند وآن زمين را پس دهد .

از حضرت صادق عليه السلام منقولست كه هر كه آزار خود را از همسايه باز دارد حق تعالي در روز قيامت از گناهان او در گذرد .

 آثار نيكي به همسايه   

      رفتار نيك همسايگان با يكديگر ميتواند سرچشمه بركات فراواني باشد از جمله:

   1.آرامش رواني و طول عمر :  تقويت روحيه همكاري و تعاون درجهت پاكيزه و آباد نگه داشتن محيط زندگي يكي از اين بركات است كه خود آرامش رواني وطول عمر انسان را درپي دارد.

 امام صادق عليه السلام دراين باره فرمود  :حسن الجوار يعمر الديار و يزيد في الاعمار 

همسايه داري نيكو شهرها راآباد و عمرها را طولاني ميكند

  2.ازدياد روزي : حسن الجوار يزيد في الرزق .  همسايه داري نيكو روزي را زياد ميكند  

 3.آمرزش گناها ن :  من مات و له جيران ثلاثه كلهم راضون عنه غفر له   

 هر كس بميرد در حالي كه سه همسايه داشته باشد و همگي از او راضي باشند آمرزيده ميشود .

نياز به همسايه   

  هميشه در زندگي اوقاتي پيش مي آيد كه انسان به كمك همسايه نياز پيدا ميكند در جايي كه هيچيك از اقوام براي ياري به او حضور ندارند بنابراين چه خوب است كه برخورد ما باهمسايگان نيكو باشد تا در مواقع لزوم بتوانيم از آنها كمك بطلبيم .

حضرت امير المؤمنين عليه السلام دربيماري به ديدن صعصعه بن صوحان كه از بزرگان اصحاب آن حضرت بود تشريف آوردند پس فرمودند: با اينكه من به عيادت تو آمدم فخر نكن برقوم خود و اگر ايشان را در امري ببيني خود را از آن امر به كنار نگير كه آدمي بي نياز نيست از قوم و قبيله خود و به ايشان محتاج است و اگر ياري ايشان نكني ياري از ايشان منع كرده اي و ياريهاي بسيار را از خود رد گردانده اي.پس اگر ايشان رادر حال خوبي ببيني ياري ايشان بكن براي آن امر و اگر در بلايي باشند ايشان را وانگذار و بايد كه ياري كردن شما يكديگر را در طاعت خدا باشد .به درستي كه هميشه بارفاه و نعمت خواهيد بود اگر ياري يكديگر را بكنيد در طاعت خدا و باز ايستيد از معصيت خدا .

ودر حديث معتبرمنقولست كه اسيري چند رابه نزد حضرت رسول صلي الله عليه واله از كافران آوردند پس يكي از ايشان را پيش آوردند كه گردن بزنند در آن حال جبرئيل نازل شد و گفت يا محمد صلي الله عليه واله اين اسير كه ميخواهي گردنش را بزني به مردم طعام ميخورانيد و مهمانداري ميكرد و خرجها ئيكه در ميان قبيله واقع ميشد ميداد و بارهاي گران اهل خود را بردوش خود برميداشت .پس حضرت به آن اسير فرمودند كه حق تعالي چينن وحي فرستاده و من تورا آزاد كردم از كشتن به سبب اين خصلتها. آن اسير گفت كه پروردگار تو اين خصلتهارا دوست ميدارد فرمود: بلي . اسير گفت: شهادت ميدهم به وحدانيت خدا وبه پيغمبري تو به حق آن خداوندي كه تورا به راستي فرستاده است كه هرگز از مال خود كسي را بر نگردانيده ام .

   تضاد و تزاحم بين همسايگان     

   تضاد و تزاحم نيز از پيامدهاي زندگي اجتماعي است و وقتي گروهي با هم دريك محيط زندگي ميكنند ممكن است بي مبالاتي و كم توجهي بعضي به آداب اسلامي، سبب سلب آسايش ديگران گردد و موجب آزردگي آنان شود و اين خود زمينه ساز كدورتها و نزاعهاي بعدي شود .در اينصورت شايسته است طرفي كه مورد كم لطفي همسايه خود واقع شده تا ميتواند آزار همسايه را براي رضاي خدا تحمل كند و چنانچه ناچار به نشان دادن واكنش شد بارويي گشاده وزباني نرم به وي تذكر دهد به طوري كه اين تذكر موجب اصلاح وي شده و در ضمن رنجش خاطر او را هم در پي نداشته باشد .

امام كاظم عليه السلام در اين باره فرمود :

ليس حسن الجوا ر كف الاذي و لكن حسن الجوار الصبر علي الاذي 

   همسايه داري نيكو به آزار نرساندن نيست بلكه همسايه داري نيكو در صبر بر آزار همسايه است .

 

  فرهنگ آپارتمان نشيني در ايران     

 فرهنگ آپارتمان نشيني چيست ؟

در واقع فرهنگ همسايه داري يا آپارتمان نشيني همان هنجارها و ارزشها ويا امور مادي است كه براي افراد همسايه معقول و ارزشمند مي باشد و افكار و احساسات ورفتا ر آنها را شكل داده ويا به نوعي تحت تأثير قرار ميدهد .اين هنجارها همگي در ارتباط با برخورد با همسايگان ميباشد كه البته گاهي ممكن است هنجارها و ارزشها ي افراد معقول و مطابق با شرع نباشند . به طور كلي از آنجائي كه ما مسلمان هستيم و اسلام دين كاملي است و در تمام زمينه هاي فردي و اجتماعي براي انسانها دستوراتي دارد لذا هنجارها و ارزشهاي مورد قبول ما بر طبق دستورات اسلام خواهد بود كه خود مطابق عقل نيز مي باشد .البته مانمي توانيم ادعا كنيم كه تمام اين دستورات در رفتار ما تعين پيدا كرده است زيرا واقعيت چيز ديگري را بيان ميكند اما در هرحال دستورات اسلام دراين زمينه مورد قبول عموم بوده و حتي مطابق قانون ودر برخي موارد با كساني كه رفتاري ضد آن داشته باشند برخورد خواهد شد .

بررسي وضعيت كنوني         

   در زندگي آپارتماني ايران فرهنگ خاصي حاكم است كه تا حدودي از شرع وقانون نشأت گرفته است. اما متأسفانه بيشتر افراد آن را زير پا ميگذارند و موجب ميشوند كه حقوق ديگران ضايع و پايمال شود .منازل آپارتماني به جهت ارتباط نزديكي كه خانه ها با يكديگر دارند همچنين وجود خانه هايي فوق يكديگرند مراعات حال همسايگان حالت ظريفتري به خود ميگيرد .مثلا از آنجائي كه هر خانواده مستقلا حق دارد كه رفت وآمد هاي خاص خود را داشته باشد بايد دقت كند كه اين رفت و آمدها ومهمانيهاي شبانه در اوقاتي نباشد كه عادتا ديگران در آن زمان مشغول استراحت هستند. چرا كه رفت و آمد افراد روي پله ها سر وصدا ي زيادي را ايجاد ميكند كه مخل آسايش ديگران است .از سوي ديگر بلند صحبت كردن در راه پله ها عاملي است كه غالبا به آن كم توجهي ميشود و خود موجب آزار ديگران را فراهم مي كند .برخي از افراد آنقدر صداي ضبط يا تلويزيون خود را بلند ميكنند كه در آسايش و آرامش ديگران ايجاد اخلال ميكند .اخيرا ديده شده كه برخي از اعضاي آپارتمانها براي تبديل خانه خود به سبك امروزي تصميم به تخريب صورت قبلي خانه گرفته و به اصطلاح خود ديوار آشپزخانه را كوتاه ميكنند و يا شومينه نصب ميكنند كه ماهها صداي گوش خراش تيشه و تبر گوش همسايگان رامي آزارد.

از سوي ديگر خانواده هاي بچه دار نيز خود به نوعي موجب آزار ديگران ميشوند چرا كه كودكان آنها با بازي هاي پرسر وصدا و دويدن موجب آزار همسايه ها در طبقه پايين تر ميشوند.

مشكل ديگر مسأله نظافت ساختمان است .از آنجائيكه همه ساختمانها مأمور مخصوص براي نظافت ندارند لذا در بسياري ا ز مجتمعها مشكل جارو كردن و نظافت آپارتمان وجود دارد و افراد همكاري لازم را در اين زمينه به عمل نمي آورند. حتي گاهي اوقات در آبياري درختان نيز با يكديگر مشكل دارند و هر كس اين مسئوليت را به عهده ديگري مي اندازد .البته مشكلات آپارتمان بسياربيشتر از اين است .و ليكن فرهنگ همسايه ها ،محل آپارتمان و حتي نوع معماري ساختمان تا حدود زيادي در حل اين مشكلات مؤثرند .

 علل افت فرهنگ آپارتمان نشيني              

همان گونه كه قبلا ذكر شد فرهنگ حاكم بر انديشه ما فرهنگي اسلامي است و اسلام در تمام زمينه ها وخصوصا برخورد به همسايه راهكارهاي مناسبي ارائه داده است .اما اينكه چرا ما به اين راهكارها عمل نمي كنيم دلائل مختلفي دارد. شايد مهمترين عامل عدم رعايت حقوق ديگران، بي اطلاعي از عواقب رعايت نكردن حقوق و حتي نا آگاهي نسبت به حقوق همسايه باشد .و شايد رعايت اين حقوق در جامعه از ضمانت كافي برخوردار نيست. لذا افرادي با وجود اطلاع از حقوق همسايگان نفع آني را ترجيح داده وحقوق افراد را زير پا ميگذارند. البته علل و عوامل زياد است اما ما در اينجا به برجسته ترين آنها اشاره كرديم. اما راهكارهايي در اين زمينه به ذهن مي رسد كه ميتواند در نهادينه كردن فرهنگ صحيح آپارتمان نشيني مؤثر باشد .

  عوامل ارتقاءفرهنگ آپارتمان نشيني       

     اين عوامل از مجموعه اي از كارهاي فرهنگي وحتي قانوني تشكيل شده كه به ذكر آن ميپردازيم .شايد بهترين اقدام دراين زمينه آگاه كردن افراد به حقوقي باشد كه درشرع و قانون ذكر شده و با اجراي آن حقوق همسايگان از آزار يكديگر در امان خواهند بود .

شيوه خاص ساختمان سازيها گاهي كاملا اشتباه مي باشد و بجاي اينكه به آسايش افراد توجه شود به زيبايي آن پرداخته اند. از جمله قراردادن درهاي رفت وآمد دو خانواده در كنج ديوار بطوري كه اگر هر دو همزمان از خانه خارج شوند به يكديگر برخورد خواهند كرد .

اگر ساختمانها طوري ساخته شوند كه تأسيسات مربوط به آب وبرق همسايگان با كنتور جداگانه اي نصب شود علاوه براينكه جلو اختلافات زيادي را ميگيرد بلكه عده اي با مصرف زياده ازحق، خرج زائدي را بر مخارج ساير خانواده ها تحميل نمي كنند .

براي نظافت آپارتمان ميتوان نوبت گذاشت تا در پاكيزگي محيط اخلالي ايجاد نشده و همه افراد نيز دراين زمينه همكاري داشته باشند.

 يكي از كارهاي مؤثر و مفيد در اين زمينه تعيين مدير ساختمان و تشكيل جلسات متعدد با حضور اعضاي ساختمان است. مدير ميتواند فعاليت اعضاء را كنترل كرده و به آن انتظام بخشد. از طرفي با متخلفين برخورد كند .

جلسات منظم ماهانه ويا هفتگي با حضور تمام همسايگان ميتواند آنها را با مشكلات ساختمان آشنا ساخته و وادار به چاره جويي در جهت حل آن نمايد . مدير ساختمان ميتواند فردي مطمئن خارج از افراد ساختمان باشد كه ماهيانه مبلغي از طرف همسايگان به او پرداخت ميشود و او در عوض هماهنگي امور ساختمان را به عهده ميگيرد .حتي اين مراقبت ميتواند 24ساعته وبه نوبت بافرد ديگري صورت گيرد تا در ضمن ورود و خروج افراد نيز كنترل شود .

يكي از راهكارهاي مؤثر براي وادار كردن افراد به رعايت حقوق همسايگان برخورد قانوني با فرد متخلف ميباشد .كه البته در مرحله اول با تذكر و امر به معروف ودر مراحل بالاتر با اطلاع دادن به پليس ميتوان به مشكل پايان داد .در هر حال بهترين كار آگاه كردن افراد و تبليغات دراين زمينه است كه ميتواند توسط آموزش و پرورش و مربيان و روحانيون و خصوصا صدا وسيما و...صورت گيرد آموزشهاي عمومي در درازمدت هميشه اثر مطلوبي بجا گذاشته اند .

 

                                                       گردآوري: فاطمه آذر مهر

                                                       استاد راهنما: خانم رحمت آبادي

                                                            

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۵/۰۶ساعت 18:19  توسط .:: م. علوی ::.  | 

با عرض پوزش از بابت تاخیر در ارسال کتاب الکترونیکی ( ebook) قوانین آپارتمان نشینی .

اگر کتاب فوق به صندوق پست الکترونیکی دوستان متقاضی نرسیده باشد خواهشمندم دو باره درخواست کنند .وبرای تسریع ارسال با ایمیل زیر در ارتباط با شید .

 

tejarat.gt@gmail.com

 

با تشکر

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۹/۲۲ساعت 17:54  توسط .:: م. علوی ::.  | 

نکاح و طلاق

تفاوت فسخ نکاح و طلاق :

هر چند فسخ نکاح و طلاق از جهات گوناگون با هم شباهت دارند در مواردی نیز با هم اختلافاتی دارند :

1- طلاق عمل حقوقی تشریفاتی است ، باید به صیغه ی خاص و با حضور دو مرد عادل واقع شود ؛ اما فسخ نکاح تشریفات خاص ندارد و تنها به اراده صاحب حق انجام می شود .

2 - طلاق در صورتی است که شرایط خاصی در زن موجود باشد اما به موجب ماده 1132 قانون مدنی رعایت این ترتیب در فسخ نکاح شرط نیست .

3- طلاق نیاز به اجازه دادگاه دارد ، اما فسخ نیاز به اذن دادگاه ندارد .

4- در طلاق رجعی امکان رجوع شوهر به زن هست ، اما در فسخ نکاح این امکان وجود ندارد .

5 - در طلاق اختیارات مرد بیش از زن است و طبق ماده 1133 ق.م << مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد >> و اختیار طلاق برای زن بسیار محدود است و نیاز به ارائه دلیل و اثبات آن دارد ؛ اما در فسخ نکاح زن و مرد از حق مساوی برخوردارند و هر یک از طرفین که حق فسخ داشته باشد می تواند اقدام کند .

6- در نکاح استفاده از فسخ در صورتی ممکن است که عیب هنگام عقد مخفی باشد ؛ زیرا کسی که با دانستن عیب طرف دیگر به ازدواج با او راضی شده و به زیان خویش اقدام کرده هیچ موجبی ندارد که قانونگذار نکاح را به خاطر رفع ضرر از او قابل فسخ بداند . در ماده 1126 ق.م آمده است : << هر یک از زوجین که قبل از عقد به امراض مذکوره در طرف دیگر عالم بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت . >>

+ نوشته شده در  ۸۴/۱۱/۱۶ساعت 21:48  توسط .:: م. علوی ::.  | 

پرسش و پاسخ

  در پاسخ به سوالات دوست عزیزم محمد جان که ما را مرهون

الطاف بیکران خود فرموده اند باید بگویم :

پاسخ به سوال  ۱ :

 1- آیا اصحاب دعوی در دادگاهها اعم از کیفری یا حقوقی می تونند به جای نشانی اقامتگاه خود شون شماره صندوق پستی رو اعلام کنند؟ در این صورت تاریخ ابلاغ از چه موقعی شروع میشه و ابلاغ واقعی یا قانونیه؟     

با توجه به تعریف اقامتگاه که در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی آمده است :(( اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد ... ))  صندوق پستی، اقامتگاه محسوب نمی شود .  

پاسخ به سوال  ۲ :
۲- آیا در دادسرا وکیل متهم میتونه بدون حضور موکلش به دادیاری یا بازپرسی مراجعه و از روند پرونده کسب اطلاع کنه ؟

 تا وقتی که تحقیقات از متهم خاتمه نیافته و منجر به کیفر خواست نشده باشد، وکیل متهم حق مراجعه به پرونده را ندارد( حق مطالعه پرونده را ندارد )، ولی می تواند پس از خاتمه تحقیقات در هر جلسه از متهم توضیح دهد.     

+ نوشته شده در  ۸۴/۱۱/۱۶ساعت 18:36  توسط .:: م. علوی ::.  | 

خارج از موضوع - جوابیه

به نام خدا

دوستان با عرض پوزش که موضوع این کامنت خارج از بحث وبلاگ ( آشنایی با قوانین آپارتمان نشینی ) میباشد .و کامنتهایی که شعر یا حرفی از بزرگان در آن قید شده به نحوی مربوط به موضوع میباشد البته با کمی تفکر .!

ولی بنا به در خواست یکی از دوستان که در قسمت نظرات راجع به کامنت ( خواب ) یشنهاد یا انتقاد ی داشتند که متاسفانه هیچگونه آدرسی برای تماس بنده نداشتند و تاکید نمودند که در همان کامنت حتما جواب داده شود .البته باز شرمنده که دیر به دیر آ پ میکنم و نظر ایشان را به مو قع ندیدم . البته شاید قسمت اینچنین بود . !

زیرا با خواندن مطالب پایین که نظر دوست عزیزمان رهگذر را عینا و جواب دوست خوبم طلا که از دوستان خوب و بینندگان دائمی وبلاگهای من حقیر میباشند !( البته متذکر میشوم که مطلب   کامنت مورد نظر  ارسالی همین دوستمان میباشد . ) در خواهید یافت که این تاخیر برای من کم حوصله که در چنین مواردی فقط به بیتی از اشعار مولوی پناه میبرم بهتر بوده .

مولوی :      در نیابد حال پخته هیچ خام

پس سخن کوتاه باید نمود و السلام ..

حال بپردازیم به اصل مطلب :

نظر دوست عزیز( رهگذر) :

 برادر مومن و محترم من!
بفرمائید: این گروه باطل و احمق . مثلا کدامین مردمند و <حلاوتیان> از چه قماش؟0
× آنکه فهیم و اندیشمند باشد . حتما میداند که بطالت اول از خرافه گری و قصه پردازی جان می گیرد و مثل شپش میافتد توی تنبان شخص0
آنکه احمق است که چیزی از شیرینی گفتار و کردار نمی فهمد و دنبال کار خودش هست0
میماند این حلاوتی که شما متاسفانه از ملا ها و گروه آنها کپی کرده ای0 حلاوت لابد یعنی همین شیرینی که اینها برای من و شما تدارک دیدند و خیر سرشان بمن و شما بخشیدند !!!! . همین طوره0
خوب بود وقت خود را صرف این واقعیت می کردید که حلاوت زندگی در درک و شعور و فهم و کمال و دانائیست . آدم های مقلد و دنباله رو و دور قاب چین و عامی و اسیر خرافه حلاوت شان عین خریت شان خواهد بود - باور کنید- پس اول باید دانست و درک کرد و بعد به تفکیک بطالت و حماقت و حلاوت پرداخت0 نه؟0
پاسخ مرا همین جا و درهمین کامنت بدهید تا استفاده کنم و چیز یاد بگیرم 0 مرسی0

 

جواب دوست دیگری ( طلا) :

رهگذر عزیز و مومن .

بنده طلا - این کامنت ( خواب ) توسط من و در اصل به سایت دینی آقا میثم فرستاده شده و در اصل نو عی خسته نباشید بود برای شب زنده داری ایشان .چون اکثرا شبها آپ می کنند ..

بنابر این با اجازه آقا میثم دوست دارم خودم با معلو مات اندکم در حد توان پاسخگوی شما دوست عزیز (رهگذر ) باشم .

اولا بطالت به معنی بی کاری و ولگردی است ( ر.ک فرهنگ عمید)

و از لحاظ لغوی و معنی کلام هیچ ربطی به کلمه باطل و در نتیجه حق و واقعیت و خرافه ندارد .

بنابر این ما را با آن شپشی که شما فرموده اید کاری نیست .!!!

دوما احمق  به معنی فرد بی عقل و ساده لوح است .در اینجا میتوان گفت ساده لوح کسی است که تحت تاثیر سود جویان جبهه گیری میکند و بدون اینکه جان کلام رادر یابد در هر بحث و هر مورد نیاز به بسط ناتوانی خویش چماق کرده و بر سر روحانیون میزند .

البته چند سالی است که این نوع حماقت    مدروز شده شده و شیرینی تبادل نظر منطقی را از همه بی طرفان گرفته است .

مطمئنا برای شما با این درک و فهم و کمال کافی است !!

ولی محض احتیاط :

حلاوت یعنی شیرینی . حال بسته به دانشتان - لحظات شیرین .خواب شیرین یا نان خامه ای شیرین !

این دوی اخیر برای گبر و مسلمان و... شیزین است و احیانا باز بسته به دانشتان میدانید که بحث ما این دو نیست .

اما لحظات شیرین که یا زود گذر است و شیرین که فبها یا عمیق است و شیرین که باز جای تفکر و تامل برای درک تفاوت این دو هست .

حضرت علی (ع) میفرماید : (ر.ک نهج البلاغه )

شبانه روز برای مومن سه ساعت است (تقسیم بر سه می شود )

ساعتی که در آن معاش مرد را اصلاح میکند و ساعتی که بین خویش و بین لذت آنچه حلال و نیکو است آزاد میگزارد و ساعتی که در آن با پروردگارش راز و نیاز میکند .

باز هم برای شما دانای عزیز حتما بس است ولی همانطور که میدانید احتیاط شرط عقل است پس محض احتیاط :

اگر ساعات عبادت را جزو حق الله بدانیم و آنقدر کوتاه بین نباشیم که به خالق هستی نیز انگ بادمجان دورقاب چین ملایان نزنیم میبینیم که دو ساعت دیگر را در این یک ساعت (برای این دنیا ) تبدیل به احسن کنیم .

میدانید که - عبادت بجز خدمت خلق نیست ..

ساعات معاشمان را

و باز میدانید که- یک ساعت تفکر بهتر از هزار ساعت عبادت است

ساعت آسودگی مان را بیشتر کنیم

البته اینکه کدامیک بیشتر به مذاق شما دوست عزیز خوشتر است و براتان آسانتر با خودتان .!

و اما قدسیان مورد بحث ما نه بیکارند نه احمق

بلکه بسیار زیرکند و دانا.

حضرت علی (ع) میفرماید :

خداوند قرار داده طاعت را غنیمت و سود زیرکان و آگاهان هنگام کوتاهی نمودن نادانان .

پس به قول شما رهگذر عزیز -باید دانست و درک کرد سپس به تفکیک بطالت و حماقت و حلاوت پرداخت .نه ؟

والسلام ...

در پناه پروردگار شاد و خرم باشید که در این دنیا رهگذری بیش نیستیم .

 

درپایان   از هر دو دوستم تشکر میکنم .

پند امروز :

به فرزندانمان ادب و گفتار نیک بیاموزیم .و در خانه فرهنگ عمید داشته باشیم .

+ نوشته شده در  ۸۴/۱۰/۱۹ساعت 1:52  توسط .:: م. علوی ::.  | 

 

حضرت علی (ع):

شهروندان آراسته و اصلاح نگردند مگر آنکه شهریاران اصلاح شوند و آنان نیز اصلاح نشوند مگر اینکه شهروندان بر حق خود اصرار بورزند.

+ نوشته شده در  ۸۴/۱۰/۱۵ساعت 1:8  توسط .:: م. علوی ::. 

خواب

 

خواب

آدميان شب را به سه گونه مي گذرانند:

گروهي به بطالت....

گروهي به حماقت.....

گروهي به حلاوت........

حساب گروه اول و دوم با کرام الکاتبين است چرا که نه تنها شب بلکه همه عمر را بيهوده صرف کردند و هيچ حاصل نکردند.

و اما گروه سوم:

اينان قدسياني هستند که به عمق و ژرفاي فلسفه شب پي برده و فارغ از تمام دغدغه ها و دل مشغوليهاي روزانه در سکوت و خلوت اين موهبت الهي و در آن هزار توي تاريک آرام و بي صدا از کنار بستر غافلان هميشه خفته گام بر مي دارند و به ملکوت خدا رهسپار مي گردند.....

و سپيده دمان سر خوش از دلداده گي ها و دل برده گيها از عرش خداوندي بر عالم خاکي فرود مي آيند.

 

 

تا بدي نباشد هيچ خوبي تحقق پيدا نمي کند

تا بدي نباشد هيچ خوبي تحقق پيدا نمي کند
تا بي مهري پيدا نشود منزلت عشق مشهود نيست
مثل دنياي ما که باوجود کافرانش شکوه ايمان مومن
تثبيت ميشود وتجلي مي يابد
وتا شکست و باختي نباشد پيروزي وبردي پديدا ر
نمي شود
شکست مثل آينه اي است که نقصان وکاستي هاي مارا
و بزرگي مي گفت
شکست هايم بهترين دوستم درزندگي بوده است
چون مرا به بالا ترين قلل موفقيت رسانيده اند
و ياد گرفتم که بزرگترين دشمنم خستگي
ونا اميدي است


با آانکه خداوند کريم است ورحيم
گندم ندهد بار چو جو مي کاريم

+ نوشته شده در  ۸۴/۱۰/۱۵ساعت 0:56  توسط .:: م. علوی ::.  | 

تنها آنانکه کفشهای گل آلود به پا دارند ،ارزش یک پادری را خوب میفهمند.!!

 

دوستان داستان همیشگی دانستن و ندانستن ( بو دن یا نبودن ) است ....مساله اینست !!!!!

ارزش قانونمندی جامعه – احترام متقابل افراد همان جامعه است . پس الزام رعایت قانون باید برای همه خوشایند باشد . ( البته این نظر شخصی بنده است )

 

بگذریم –

 در جواب سوال عزیزی باید بگویم تمامی قوانین  فوق با آخرین اصلاحات و الحاقات نوشته شده  و به امید خدا بزودی قوانین اجاره نشینی نیز اضافه میشود ...

منتظر نظرات ارزنده شما هستیم ....

+ نوشته شده در  ۸۴/۰۹/۰۵ساعت 17:32  توسط .:: م. علوی ::.  | 

آئین نامه1

آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمان‌ها با اصلاحيه‌هاي بعدي مصوب 8/2/1347

بخش اول _ قسمت‌هاي مختلف ساختمان

فصل اول _ قسمت‌هاي اختصاصي

ماده 1- قسمت‌هايي از بنا اختصاصي تلقي مي‌شود كه عرفاً براي استفادة انحصاري شريك ملك معين يا قائم مقام او تخصيص يافته باشد.

ماده 2- علاوه بر ثبت اراضي زير بنا و محوطة باغ‌ها و پارك‌هاي متعلقه براي مالكيت قسمت‌هاي اختصاصي نيز بايد به طور مجزا سند مالكيت صادر شود، مشخصات كامل قسمت اختصاصي از لحاظ حدود، طبقه، شماره، مساحت قسمت‌هاي وابسته، ارزش و غيره بايد در سند قيد گردد.

 

فصل دوم _ قسمت‌هاي مشترك

 

ماده 3- قسمت‌هايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم مورد استفادة تمام شركاء مي‌باشد قسمت‌هاي مشترك محسوب مي‌گردد و نمي‌توان حق انحصاري بر آنها قائل شد.

تبصره _ گذاردن ميز و صندلي و هر نوع اشياء ديگر و همچنين نگاهداري حيوانات در قسمت‌هاي مشترك ممنوع است.

قسمت‌هاي مشترك در ملكيت مشاع تمام شركاء ملك است، هر چند كه در قسمت‌هاي اختصاصي واقع شده باشد و يا از آن قسمت‌ها عبور نمايد.

 

ماده 4- قسمت‌هاي مشترك مذكور در ماده 2 قانون تملك آپارتمان‌ها عبارت است از:

الف _ زير زمين بنا خواه متصل به بنا باشد يا بنا به وسيلة پايه روي آن قرار گرفته باشد.

ب _ تأسيسات قسمت‌هاي مشترك از قبيل چاه آب و پمپ، منبع آب، مركز حرارت و تهويه، رخت‌شويخانه، تابلوهاي برق، كنتورها، تلفن مركزي، انبار عمومي ساختمانن اطاق سرايدار در هر قسمت بنا كه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاه‌هاي فاضلاب، لوله‌ها از قبيل: (لوله‌هاي فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارت مركزي، تهوية مطبوع، گاز، نفت، هواكش‌ها، لوله‌هاي بخاري) گذرگاه‌هاي زباله و محل جمع‌آوري آن و غيره.

پ _ اسكلت ساختمان

تبصره _ جدارهاي فاصل بين قسمت‌هاي اختصاصي مشترك بين آن قسمت‌ها است مشروط بر اينكه جزء اسكلت ساختمان نباشد.

ت _ درها و پنجره‌ها، راهروها، پله‌ها، پاگردها كه خارج از قسمت‌هاي اختصاصي قرار گرفته‌اند.

ث _ تأسيسات مربوط به راه پله از قبيل وسائل تأمين كنندة روشنايي، تلفن و وسايل اخبار و همچنين تأسيسات مربوط به آنها به استثناي تلفن‌هاي اختصاصي، شيرهاي آتش‌نشاني، آسانسور و محل آن، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌هاي ايمني.

ج _ بام و كليه تأسيساتي كه براي استفادة عموم شركاء و يا حفظ بنا در آن احداث گرديده است.

ح _ نماي خارجي ساختمان.

خ _ محوطة ساختمان، باغ‌ها و پارك‌ها كه جنبة استفادة عمومي دارد و در سند قسمت اختصاصي نيز ثبت نشده باشد.

 

بخش دوم _ ادارة امور ساختمان

فصل اول _ مجمع عمومي

طرز انتخاب و وظايف و تعهدات مدير:

ماده 5- در صورتي كه تعداد مالكين از سه نفر تجاوز كند مجمع عمومي مالكين تشكيل مي‌شود.

ماده 6 (اصلاحي 30/1/1371)_ زمان تشكيل مجمع عمومي مالكين اعم از عادي يا فوق‌العاده در مواردي كه توافق نامه‌اي بين مالكين تنظيم نشده است به موجب اكثريت مطلق آراي مالكيني خواهد بود كه بيش از نصف مساحت تمام قسمت‌هاي اختصاصي را مالك باشند و در صورت عدم حصول اكثريت مزبور، زمان تشكيل مجمع عمومي با تصميم حداقل سه نفر از مالكين تعيين خواهد شد.

 

ماده 7- در اولين جلسة مجمع عمومي ابتداء رئيس مجمع تعيين خواهد شد و سپس در همان جلسه مدير يا مديراني از بين مالكين و يا اشخاص خارج انتخاب مي‌شود. مجمع عمومي مالكين بايد لااقل هر سال يك بار تشكيل شود.

 

ماده 8- براي رسميت مجمع حيضور مالكين بيش از نصف مساحت تمام قسمت‌هاي اختصاصي يا نماينده آنان ضروري است.

تبصره _ در صورت عدم حصول اكثريت مندرج در اين ماده جلسه براي پانزده روز بعد تجديد خواهد شد. هرگاه در اين جلسه هم اكثريت لازم حاصل نگرديد جلسه براي 15 روز بعد تجديد و تصميمات جلسة اخير با تصويب اكثريت عدة حاضر معتبر است.

 

ماده 9- كسي كه به عنوان نمايندة يكي از شركاء تعيين شده بايد قبل از تشكيل جلسة مجمع عمومي وكالتنامة معتبر خود را به مدير يا مديران ارائه نمايد.

تبصره _ در صورتي كه مالك قسمت اختصاصي شخصيت حقوقي باشد نمايندة آن طبق قوانين مربوط به شخصيت‌هاي حقوقي و معرفي خواهد شد.

 

ماده 10- هرگاه چند نفر مالك يك قسمت اختصاصي باشند بايد طبق ماده 7 قانون تملك آپارتمان‌ها از طرف خود يك نفر را براي شركت در مجمع عمومي انتخاب و معرفي نمايند.

 

ماده 11- مجمع عمومي شركاء داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:

الف _ تعيين رئيس مجمع عمومي.

ب _ انتخاب مدير يا مديران و رسيدگي اعمال آنها.

پ _ اتخاذ تصمي نسبت به ادارة امور ساختمان.

ت _ تصويب گزارش مربوط به درآمد و هزينه‌هاي سالانه.

ث _ اتخاذ تصميم در ايجاد اندوخته براي امور مربوط به حفظ و نگهداري و تعمير بنا.

ج _ تفويض اختيار به مدير يا مديران به منظور انعقاد قراردادهاي لازم براي اداره ساختمان.

 

ماده 12 (اصلاحي 30/1/1371) _ كليه تصميمات مجمع عمومي شركاء بايد در صورت جلسه نوشته شود و به وسيلة مدير يا مديران نگهداري شود.

تبصره _ تصميمات متخذة مجمع بايد ظرف ده روز به وسيلة مدير يا مديران به شركاء غايب اطلاع داده شود.

 

ماده 13- تصميمات مجمع عمومي بر طبق مادة 6 قانون براي كلية شركاء الزام‌آور است.

 

فصل دوم _ اختيارات و وظايف مدير يا مديران

 

ماده 14- مدير يا مديران مسئول حفظ و ادارة ساختمان و اجراي تصميمات مجمع عمومي مي‌باشند.

 

ماده 15 (اصلاحي 28/10/1353) _ تعداد مديران بايد فرد باشد و مدت مأموريت مدير يا مديران دو سال است ولي مجمع عمومي مي‌تواند اين مدت را اضافه كند و انتخاب مجدد مدير يا مديران بلامانع خواهد بود.

 

ماده 16- در صورت استعفاء، فوت، عزل و يا حجر مدير يا مديران قبل از انقضاء مدت، مجمع عمومي فوق‌العاده به منظور انتخاب  جانشين تشكيل خواهد شد.

 

تبصره 1 (الحاقي 28/10/1353) _ در صورتي كه سه نفر يا بيشتر از اعضاي هيأت مديره به جهات فوق از هيأت مديره به جهات فوق از هيأت مديره خارج شوند مجمع عمومي فوق‌العاده بايد به منظور تجديد انتخاب هيأت مديره تشكيل گردد.

تبصره 2- حذف شده است.

 

ماده 17- تصميمات مديران با اكثريت آراء معتبر است.

 

ماده 18- مجمع عمومي يك نفر از مديران را به عنوان خزانه‌دار تعيين مي‌نمايد، خزانه‌دار دفتر ثبت درآمد و هزينه خواهد داشت كه به پيوست قبوض و اسناد مربوط براي تصويب ترازنامه به مجمع عمومي تسليم و ارائه خواهد داد.

 

ماده 19- مدير يا مديران، امين شركاء بوده و نمي‌توانند فرد ديگر را به جاي خود انتخاب نمايند.

 

ماده 20- مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحد در مقابل آتش‌سوزي بيمه نمايند.

سهم هر شريك از حق بيمه با توجه به ماده 4 قانون به وسيلة مدير تعيين و از شركاء اخذ و به بيمه‌گر پرداخت خواهد شد.

 

ماده 21- مدير يا مديران مكلفند ميزان هزينه‌هاي مستمر و مخارج متعلق به هر شريك و نحوة پرداخت آن را قبل يا بعد از پرداخت هزينه و به وسيلة نامه سفارشي به نشاني قسمت اختصاصي يا نشاني تعيين شده از طرف شريك به او اعلام نمايند.

 

ماده 22- در كليه ساختمان‌هاي مشمول قانون تملك آپارتمان‌ها كه بيش از ده «10» آپاراتمان داشته باشند مدير يا مديران مكلفند براي حفظ و نگهداري و همچنين تنظيف قسمت‌هاي مشترك و انجام ساير امور مورد نياز بنا، درباني استخدام نمايند.

 

فصل سوم _ هزينه‌هاي مشترك

 

ماده 23 (اصلاحي 17/3/1359) _ شركاء ساختمام موظفند در پرداخت هزينه‌هاي مستمر و هزينه‌هايي كه براي حفظ و نگاهداري قسمت‌هاي مشترك بنا مصرف مي‌شود طبق مقررات زير مشاركت نمايند:

در صورتي كه مالكين ترتيب ديگري براي پرداخت هزينه‌هاي مشترك پيش‌بيني نكرده باشند سهم هر يك از مالكين يا استفاده كنندگان از هزينه‌هاي مشترك آن قسمت كه ارتباط با مساحت زير بناي قسمت اختصاصي دارد از قبيل آب، گازوئيل و اسفالت پشت‌بام و غيره به ترتيب مقرر در ماده 4 قانون تملك آپارتمان‌ها و ساير مخارج كه ارتباطي به ميزان مساحت زير بنا ندارد از قبيل هزينه‌هاي مربوط به سرايدار، نگهبان، متصدي آسانسور، هزينه نگاهداري تأسيسات، باغبان، تزئينات قسمت‌هاي مشترك و غيره به طور مساوي بين مالكين يا استفاده كنندگان تقسيم مي‌گردد، تعيين سهم هر يك از مالكين يا استفاده كنندگان با مدير يا مديران مي‌باشد.

تبصره (اصلاحي 30/1/1371) _ چنانچه به موجب اجاره‌نامه يا قرارداد خصوصي پرداخت هزينه‌هاي مشترك به عهدة مالك باشد و مالك از پرداخت آن استنكاف نمايد. مستأجر مي‌تواند از محل مال الاجاره هزينه‌هاي مزبور را پرداخت كند و در صورتي كه پرداخت هزينه‌هاي جاري مشترك به عهدة استفاده كننده باشد و از پرداخت استنكاف كند مدير يا مديران مي‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده كننده به مالك اصلي نيز مراجعه نمايند.

 

ماده 24 (اصلاحي 30/1/1371) _ هر يكاز شركاء كه در مورد سهميه يا ميزان هزينة مربوط به سهم خود معترض باشد مي‌تواند به مدير مراجعه و تقاضاي رسيدگي نسبت به موضوع را بنمايد، در صورت عدم رسيدگي يا رد اعتراض، شريك مي‌‌تواند به مراجع صلاحيت‌دار قضايي مراجعه كند.

 

ماده 25- هزينه‌هاي مشترك عبارت است از:

الف _ هزينه‌هاي لازم براي استفاده، حفظ و نگاهداري عادي ساختمان و تأسيسات و تجهيزات مربوطه.

ب _ هزينه‌هاي اداري و حق‌الزحمه مدير يا مديران.

 

فصل چهارم _ حفظ و نگهداري و تعمير بنا

 

ماده 26- در صورتي كه بين شركاء توافق شده باشد كه هزينه‌هاي نگاهداري يك قسمت از بنا يا هزينة نگاهداري و عمليات يك جزء از تأسيسات فقط به عهدة بعضي از شركاء باشد فقط همين شركاء ملزم به انجام آن بوده و در تصميمات مربوط به اين هزينه‌ها تعيين تكليف خواهند نمود.

ماده 27- مدير يا مديران به ترتيبي كه مجمع عمومي تصويب مي‌كند مي‌توانند به منظور تأمين هزينه‌هاي ضروري و فوري وجوهي به عنوان تنخواه گردان از شركاء دريافت دارند.

+ نوشته شده در  ۸۴/۰۸/۲۰ساعت 22:21  توسط .:: م. علوی ::.  | 

قوانین 1

( قانون تملك آپارتمان‌ها با اصلاحات و الحاقات )

 مصوب اسفند ماه 1343

ماده 1- مالكيت در آپارتمان‌هاي مختلف و محل‌هاي پيشه و سكناي يك ساختمان شامل دو قسمت است:

مالكيت قسمت‌هاي اختصاصي.

مالكيت قسمت‌هاي مشترك.

 

ماده 2- قسمت‌هاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمت‌هايي از ساختمان است كه حق استفاده از منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشة محصوص نبوده و به كلية مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي‌گيرد. به طور كلي قسمت‌هايي كه براي استفادة اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمت‌هاي مشترك محصوب مي‌شود مگر آنها تعلق آن به قسمت معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.

 

ماده 3- حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و حصة او در قسمت‌هاي مشترك غير قابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي به هر صورتي كه باشد انتقال قسمت مشترك قهري خواهد بود.

ماده 4 (اصلاحي 11/3/1376) _ حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يك از مالكان قسمت‌هاي اختصاصي از مخارج قسمت‌هاي مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمت‌هاي اختصاصي تمام ساختمان به جز هزينه‌هايي كه به دليل عدمارتباط با مساحت زير بنا به نحو مساوي تقسيم خواهد شد و يا اينكه مالكان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تهدات و مخارج پيش‌بيني كرده باشند. پرداخت هزينه‌هاي مشترك اعم از اينكه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است.

تبصره 1 (الحاقي 11/3/1376)_ مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون، ميزان سهم هر يك از مالكان يا استفاده كنندگان را تعيين مي‌كند.

تبصره 2 (الحاقي 11/3/1376)_ در صورت موافقت مالكاني كه داراي اكثريت مساحت زير بناي اختصاصي ساختمان مي‌باشند هزينه‌هاي مشترك براساس نرخ معيني كه به تصويب مجمع عمومي ساختمان مي‌رسد، حسب زير بناي اختصاصي هر واحد محاسبه مي‌شود.

تبصره 3 (الحاقي 11/3/1376)_ چنانچه چگونگي استقرار حياط ساختمان يا بالكن يا تراس مجموعه به گونه‌اي باشدكه تنها از يك يا چند واحد مسكوني، امكان دسترسي به آن باشد، هزينة حفظ و نگهداري آن قسمت به عهدة استفاده كننده يا استفاده كنندگان است.

 

ماده 5- انواع شركت‌هاي موضوع ماده 20 قانون تجارت« كه به قصد ساختمانن خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل مي‌شود از ان جام ساير معاملات بازرگاني غير مربوط به كارهاي ساختماني ممنوعند. 

ماده 6- چنانچه قراردادي بين مالكين يك ساختمان وجود نداشته باشد كليه تصميمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت‌هاي مشترك به اكثريت آراء مالكيني است كه بيش از نصف مساحت تمام قسمت‌هاي اختصاصي را مالك باشند.

تبصره _ نشاني مالكين براي ارسال كليه دعوت‌نامه‌ها و اعلام تصميمات مذكور در اين قانون همان محل اختصاصي آنها در ساختمان است مگر اينكه نشاني ديگري را در همان شهر براي اين امر تعيين كرده باشند.

 

ماده 7- هرگاه يك آپارتمان يا يك محل كسب داراي مالكين متعدد باشد مالكين يا قائم مقام قانوني آنها مكلفند يك نفر نماينده از طرف خود براي اجراي مقررات اين قانون و پرداخت حصة مخارج مشترك تعيين و معرفي نمايند در صورتي كه اشخاص مزبور به تكليف فوق عمل نكنند رأي اكثريت بقية مالكين نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اينكه عدة حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه در اين صورت براي يك دفعه تجديد دعوت خواهد شد. 

ماده 8- در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتي كه عدة مالكين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي مالكين مكلفند مدير يا مديراني از بين خود يا از خارج انتخاب نماين. طرز انتخاب مدير از طرف مالكين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوط به مدت مديريت و ساير موضوعات مربوط در آيين‌نامه اين قانون تعيين خواهد شد. 

ماده 9- هر يك از مالكين مي‌توانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختماني، عملياتي را كه براي استفادة بهتر از قسمت اختصاصي خود مفيد مي‌داند انجام دهد. هيچ يك از مالكين حق ندارند بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتي در محل يا شكل در، يا سردر، يا نماي خارجي در قسمت اختصاصي خود كه مرئي و منظر باشد، بدهند. 

ماده 10- هر كس آپاراماني را خريداري مي‌نمايد به نسبت مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود در زميني كه ساختمان روي آن بنا شده يا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهيم مي‌گردد مگر آنكه مالكيت زمين مزبور به علت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق به غير باشد كه در اين صورت بايد اجور آن را به مان نسب بپردازد. مخارج مربوط به محافظت ملك و جلوگيري از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت‌هاي مشترك و به طور كلي مخارجي كه جنبه مشترك دارد و يا به علت طبع ساختمان يا تأسيسات  آن اقتضاء دارد يكجا انجام شود نيز بايد به تناسب حصة هر مالك به ترتيبي كه در آيين‌نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود و هر چند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج براي آن است صرف نظر نمايد. 

ماده 10 مكرر_ در صورت امتناع مالك يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينه‌هاي مشترك، از طرف مدير يا هيأت مديران وسيلة اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز آن مطالبه مي‌شود. هرگاه مالك يا استفاده كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد مدير يا هيأت مديران مي‌توانند به تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ _ تهوية مطبوع _ آب گرم _ برق _ گاز و غيره به او خوددداري كنند و در صورتي كه مالك و يا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفية حساب ننمايد ادارة ثبت محل وقوع آپاراتمان به تقاضاي مدير يا هيأت مديران براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجرائيه صادر خواهد كرد.

عمليات اجرايي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و در هر حال مدير يا هيأت مديران موظف مي‌باشند كه به محض وصول وجود مورد مطالبه با ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فوراً اقدام نمايند.

تبصره 1 (الحاقي 11/3/1376) _ در صورتي كه عدم ارائه خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد، مدير يامديران مجموعه مي‌توانند به مراجع قضايي شكايت كنند، دادهگاه‌ها موظفند اين گونه شكايت را خارج از نوبت رسيدگي و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتي كه به مجموع ارائه مي‌شود محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه نمايند.

استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزينه‌هاي معوق واحد مربوط بنا به گواهي مدير يا مديران و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.

تبصره 2- رونوشت مدارك ثبت سمت مدير يا هيأت مديران و صورت ريز سهم مالك يا استفاده كننده از هزينه‌هاي مشترك و رونوشت اظهارنامة ابلاغ شده به مالك يا استفاده كننده بايد ضيمة تقاضانامة صدور اجرائيه گردد.

تبصره 3- نظر مدير يا هيأت مديران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه نخستين محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي و رأي مي‌دهد. اين رأي قطعي است.

در مواردي كه طبق مادة فوق تصميم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسيدگي سريع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلايل را قوي تشخيص دهد دستور متوقف گذراردن تصميم قطع خدمات را تا صدور رأي خواهد داد.

تبصره 4- در صورتي كه مالك يا استفاده كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه‌هاي مشترك گردد علاوه بر ساير پرداختي‌هاي مكلف به پرداخت مبلغي معادل مبلغ محكوم بها به عنوان جريمه مي‌باشد.

 

ماده 11- دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن را تهيه و بعد از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء بگذارد. دولت مأمور اجراي اين قانون است.

 

ماده 12- دفاتر اسناد رسمي موظف مي‌باشند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غيره گواهي مربوط به تسويه حساب هزينه‌هاي مشترك را كه به تأييد مدير يا مديران ساختمان رسيده باشد از مالك يا قائم مقام او مطالبه نمايند و يا با موافقت مدير يا مديران تعهد منتقل‌ اليه را به پرداخت بدهي‌هاي معوق مالك نسبت به هزينه‌هاي موضوع اين قانون در سند تنظيمي قيد نمايند. 

ماده 13 (الحاقي 11/3/1376)_ در صورتي كه به تشخيص سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده و يا به هر دليل ديگري ساختمان دچار فرسودگي‌ٍ كلي شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالي و جاني برود و اقليت مالكان قسمت‌هاي اختصاصي در تجديد بناي آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان كه قصد بازسازي مجموعه را دارند، مي‌توانند براساس حكم دادگاه، با تأمين مسكن استيجاري مناسب براي مالك يا مالكان كه از همكاري خودداري مي‌ورزند نسبت به تجديد بناي مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام عمليات بازسازي و تعيين سهم هر يك از مالكان از بنا و هزينه‌هاي انجام شده، سهم مالك يا مالكان ياد شده را به اضافة اجوري را كه براي مسكن اجاري ايشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استيفا كنند. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، وزارت مسكن و شهرسازي با درخواست مدير يا هيأت مديره اقدام به انتخاب كارشناسان ياد شده خواهد كرد.

تبصره 1 (الحاقي 11/3/1376) _ مدير يا مديران مجموعه به نمايندگي از طرف مالكان مي‌توانند اقدامات موضوع اين ماده را انجام دهند.

تبصره 2 (الحاقي 11/3/1376) _ چنانچه مالك خودداري كننده از همكاري اقدام به تخلية واحد متعلق به خود به منظور تجديد بنا نكند، حسب درخواست مدير يا مديران مجموعه، رئيس دادگستري يا رئيس مجتمع قضايي محل با احراز تأمين مسكن مناسب براي وي توسط ساير مالكان، دستور تخلية آپارتمان ياد شده را صادر خواهد كرد. 

ماده 14 (الحاقي 11/3/1376) _ مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحد در مقابل آتش‌سوزي بيمه نمايند. سهم هر يك از مالكان به تناسب سطح زير بناي اختصاصي آنها وسيلة مدير يا مديران تعيين و از شركاء اخذ و به بيمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش‌سوزي مدير يا مديران مسئول جبران خسارات وارده مي‌باشند.

«1» شركت‌هاي تجارتي بر هفت قسم است:

1-       شركت سهامي 2- شركت با مسئوليت محدود 3- شركت تضامني 4- شركت مختلط غير سهامي

5- شركت مختلط‌سهامي 6- شركت نسبي 7- شركت تعاوني توليد و مصرف

+ نوشته شده در  ۸۴/۰۸/۲۰ساعت 22:20  توسط .:: م. علوی ::.  |